งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรวารสาร

ศิลปวัฒนธรรม
สารคดี
อนุสาร อ.ส.ท.
จดหมายข่าว มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร


บทความ (จดหมายข่าว)

พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสัญจร
 

20 ปี สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
รู้ไว้ใช่ว่า
ภาษาที่ใช้ในการทำนา โดย ขุนวิเศษกสิกิจ (พ.ศ. ๒๔๘๐)


วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ ภารกิจ

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
  บริการ ตอบคำถาม สืบค้นเรื่องราวเนื่องด้วยประวัติ
และวัฒนธรรมการเกษตร หนังสือ วารสาร
   

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โทร. 02-942-8711-2
โทรสาร. 02-942-8680

 

© 2019 - oamc@ku.th--