บัตรอวยพร ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
  Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
 
 

บัตรอวยพรชุด “นาฏดุริยางคศิลป์ไทย” จำนวน ๔ ภาพ คือ
ภาพจันทกินรี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทละครเรื่องจันทกินรี ตอนท้าวพรหมทัตชมโฉมนางจันทกินรี
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย,
ภาพมโนห์รา ตอนแต่งองค์ จากเรื่องนางมโนห์รา, ภาพพราหมณ์เกศสุริยง ในเพลงฉุยฉาย ตอนชมดง จากเรื่องสุวรรณหงส์ และภาพกามเทพ จากเพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน”
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2519–2521

 
 
Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-9428711-2 Fax. 02-9428680
E-mail: amc@ku.ac.th