บัตรอวยพร ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
  Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
 
บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับดอกไมจำนวน ๔ ภาพ 


“ช้องนาง” ภาพเขียนสีน้ำมัน เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
“Bush Clock Vine”

“ดอกโมก” ภาพเขียนสีปาสเตล เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
“Ivory”

“พวงชมพู” ภาพเขียนสีน้ำมัน เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
“Chain of Love”, “Coral Vine”

“ร้อยมาลัย” ภาพเขียนสีน้ำมัน เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
“Stringing Flowers”

 
 
 
Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-9428711-2 Fax. 02-9428680
E-mail: amc@ku.ac.th