บัตรอวยพร ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
  Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
 
บัตรอวยพรชุด นาฏศิลป์ไทย จำนวน ๔ ภาพ 


นางบุษบาแต่งองค์

อิเหนาชมสวน

พระสังข์ทองกับนางรจนา

พระลอเข้าสวน

 
Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-9428711-2 Fax. 02-9428680
E-mail: amc@ku.ac.th