โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท
โครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๓๐ น.
จัดโดย
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


บทความเอกสารการอบรมและสัมมนา

ผ้าย้อมครามของ ส.ป.ป. ลาว
แก้วสิริ เอเวอริงแฮม

การย้อมสีธรรมชาติ ย้อมสีคราม
ดอกแก้ว ธีระโคตร - กลุ่มผ้าทอไทลื้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วิธีมัดย้อมครามของผู้ไทย
วรรณิภา โพนะทา

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
อาภัทร ทองแป้น

การย้อมครามของไททรงดำ (ลาวโซ่ง)
ขวัญยืน ทองดอนจุย

การย้อมผ้าด้วยครามของชาวอีสาน
สมชาย สกุลคู

การย้อมห้อมครามธรรมชาติของไท-ยวนดั้งเดิมของ อ.ลอง จ.แพร่
ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมครามธรรมชาติ

การย้อมครามในสิ่งทอวัฒนธรรมไทครั่ง
นายสัตวแพทย์ปรีชา คงคะสุวัณณะ

จากต้นกำเนิดผ้าย้อมคราม ๕,๐๐๐ ปี
สู่พิพิธภัณฑ์ผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท

อรไท ผลดี - ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร