Copyright  @  2012  oamc
    

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 63 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ในวันที่ 18 มกราคม 2555

 

    Copyright  @  2012  oamc