Copyright  @  2012  oamc
    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

    Copyright  @  2012  oamc