Copyright  @  2012  oamc
    

คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม นำคณะจากรัฐบาลประเทศภูฐาน จำนวน 9 คน
เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
โดยมีผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและนำชม












 

 

    Copyright  @  2012  oamc