Copyright  @  2012  oamc
    

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ดร.จักริน จุลพรหม อาจารย์ผู้นำคณะีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 21 คนเข้าชมสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โดยมีอาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและนำชม 

 

    Copyright  @  2012  oamc