Copyright  @  2013  oamc


พิธีเปิด นิทรรศการ "ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน" และสัมมนาวิชาการเรื่องประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

    Copyright  @  2013  oamc