Copyright  @  2013  oamc
    

การตรวจสอบภายในประจำสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ในระบบ KU-ERP
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.


วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบถึงการบริหารงบประมาณเงินรายได้ระบบ KU-ERP เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงบประมาณเงินรายได้

คณะกรรมการ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์         ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เวชชะ                  กรรมการ
๓. นางสาวสุภิญญา ปานคำ                           กรรมการและเลขานุการ

 

    @จัดทำ webpage : amcjky@ku.ac.th วันที่บันทึก 19/09/2556