Copyright  @  2013  oamc

เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ คุณหญิง สุชาดา ศรีเพ็ญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
อุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย
ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 06/01/2557