Copyright  @  2013  oamc

เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
อุทยานผักพื้นบ้านในวิถีไท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 08/01/2557