Copyright  @  2013  oamc

เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
นิทรรศการ ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทในอาเซียน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 09/01/2557