Copyright  @  2013  oamc

เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ๔ ธรรม ประจำใจ”
โดยพระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐–๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารนิทรรศการและสำนักงาน

    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 09/09/2013