Copyright  @  2013  oamc


โครงการวัฒนธรรมสัญจร: ศึกษา ดูงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุทัยธานี
จัดโดย สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า" ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทุน บ้านหัวเขาปลาร้า ต.ทุ่งนางาม ครอบคลุมพื้นที่สองอำเภอ คือ อ.หนองฉาง และ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี บริเวณดังกล่าว มีภาพ เขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว ๓,๐๐๐ ปี ทั้งหมดประมาณ ๔๐ ภาพ อยู่บริเวณเพิงผาถ้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเขาปลาร้าที่ระดับความสูง ๓๒๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นภาพมนุษย์คล้ายกำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่าง แสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตสังคมของคนยุคโบราณ ภาพเขียนสีบริเวณดังกล่าวถือได้ว่ามีความประณีตและเน้นเหมือนจริงกว่าแหล่งอื่น ๆ นักโบราณคดีได้แบ่งกลุ่มภาพเขียนบนเขาปลาร้าไว้สี่กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มภาพที่มีคนท่ามกลางสัตว์เลี้ยง (คาดว่าเป็นสุนัข)  ๒. กลุ่มภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัว การไปจับวัวป่า นำกลับมาเลี้ยง  ๓. กลุ่มภาพที่แสดงถึงการประกอบพิธีกรรม คนที่อยู่ในภาพมีเครื่องประดับซึ่งต่างจากคนทั่วไป และสัตว์ที่อยู่ในภาพมีลักษณะคล้ายลิงอยู่ด้วย และ ๔. กลุ่มภาพเบ็ดเตล็ดซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ เช่น สุนัข วัว ไก่ ปลา เต่า เป็นต้น
ที่มาของภาพและเรื่อง : ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์


    @หน้าที่รับผิดชอบจัดทำ webpage : amcjky@ku.ac I วันที่บันทึก 01/10/2013