ข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม.
     

ภาพกิจกรรม..
โครงการตามรอยโครงการพระราชดำริ: โครงการชั่งหัวมันและโครงการหุบกะพง
(จังหวัดเพชรบุรี)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


ภาพกิจกรรม..
โครงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรมการเกษตรชุมชน
(วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา)

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


ภาพกิจกรรม..
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร: เยือนไร่องุ่นสู่กระบวนการผลิตไวน์
และการทำฟาร์มโคนม (จังหวัดนครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


ภาพกิจกรรม..
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี ๒๕๕๗

บุคลากรสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
ร่วมกิจกรรมพัฒนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

  ภาพกิจกรรม
โครงการจัดแสดงดนตรีไทย
ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.30-19.00 น.
ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร
สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
นิทรรศการ ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ของชนเผ่าไทในอาเซียน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
อุทยานผักพื้นบ้านในวิถีไท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
อุทยานพืชถิ่นเดียวของไท
ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

  ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ คุณหญิง สุชาดา ศรีเพ็ญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
อุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย
ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

ภาพกิจกรรม...
โครงการวัฒนธรรมสัญจร: ศึกษา ดูงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุทัยธานี
จัดโดย สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ภาพกิจกรรม...
การตรวจสอบภายในประจำสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ในระบบ KU-ERP
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
 

ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร และผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ
ให้เกียรติร่วมปลูกพรรณไม้หายากและชมสวนพรรณไม้ในวัฒนธรรมไทย
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ใหเกียรติเป็นประธานเปิด
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

ภาพกิจกรรม..
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
การบรรยายธรรม เรื่อง
“ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ๔ ธรรม ประจำใจ”
โดยพระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐–๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารนิทรรศการและสำนักงาน
 

ภาพกิจกรรม
Kaset Music Fair: วัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรื่อง
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน
การสาธิตประเพณีสู่ขวัญข้าวและการกวนข้าวทิพย์ของชาวไทดำ
เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

เอกสารประกอบการสัมมนา
 

ภาพกิจกรรม..
การประเมินคุณภาพภายใน

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนิทรรศการและสำนักงาน
 

ภาพกิจกรรม..
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี ๒๕๕๖


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ร่วมกันปลูกต้นจำปีสิรินธร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 

ภาพพิธีเปิดนิทรรศการ
ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖


 

ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการเรื่อง
ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
การสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทดำ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เอกสารประกอบการสัมมนา
 

ภาพกิจกรรม..
พิธีเปิด นิทรรศการ "ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน"
และสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน
ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 

ภาพกิจกรรม...ผู้อำนวยการ อาจารย์อรไท ผลดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์
และคณะ เข้าร่วมสัมมนานานาชาติและจัดแสดงผ้าไทในงาน
The 4th ASEAN Traditional Textile Symposium
 

ภาพกิจกรรม...
โครงการอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
26 กุมภาพันธ์ 2556

 ขอเชิญสั่งซื้อ
บัตรอวยพรภาพเขียนสี
ฝีมือศิลปินแห่งชาติ
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต