ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗


เช้าไป-เย็นกลับ ๑ วัน กับการเดินทางเพื่อเรียนรู้


กำหนดการ

โครงการตามรอยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก:
จังหวัดกาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร: เยือนไร่องุ่นสู่กระบวนการผลิตไวน์และ
การทำฟาร์มโคนม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง: รำลึก ๑๐๔ ปี วันเสด็จสวรรคต เกาะสีชัง (จังหวัดชลบุรี) วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการนิสิตรุ่นใหม่ ใฝ่ใจธรรมะ รุ่นที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรมการเกษตรชุมชน
(วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา)
วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการตามรอยโครงการพระราชดำริ: โครงการชั่งหัวมันและโครงการหุบกะพง
(จังหวัดเพชรบุรี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สมัครด่วน จำนวนจำกัด ทุกโครงการรับเพียง ๘๐ ท่าน นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมทุกโครงการ
ส่งใบสมัครที่ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ ชั้น ๑
ใบสมัคร สอบถามเพิ่มเติมและข้อมูลการเดินทาง: คุณน้ำอ้อย ชินวงศ์ ๐๘๔ ๗๒๒ ๙๕๔๙
 
สมัครร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกโครงการ
 

ขอเชิญร่วมงาน โครงการจัดแสดงดนตรีไทย
ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น.
ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไม่เสียค่าเข้าชม

กำหนดการ

จัดโดย สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ร่วมกับ
สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ป้ายประชาสัมพันธ์ ใบปิดประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
 
ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
หน้าที่ ๑ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย
หน้าที่ ๒ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอุทยานพืชถิ่นเดียวของไทย
หน้าที่ ๓ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอุทยานผักพื้นบ้านในวิถีไท
หน้าที่ ๔ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทในอาเซียน
กำหนดการ แบบตอบรับ
เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนาสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 
 

 

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ปิดทำการ 2 วัน

วันพุธที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556


วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กิจกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ในระบบ KU-ERP
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
 
ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
หน้าที่ ๑ เชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในวาระวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
หน้าที่ ๒ เรียนเชิญท่านร่วมปลูกพรรณไม้หายากและชมสวนพรรณไม้ในวัฒนธรรมไทย
หน้าที่ ๓ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร
 

เรียนเชิญท่าน ร่วมปลูกพรรณไม้หายาก
และชมสวนพรรณไม้ในวัฒนธรรมไทย
ภายในอุทยานพรรณไม้ในเพลง
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สวนวัฒนธรรมไทย ธีระ สูตะบุตร
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
อาทิ วัฒนธรรมการเกษตรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท
และวัฒนธรรมผ้าย้อมคราม พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและอาหารจากข้าวในพิธีกรรม
เครื่องดนตรีในพิธีกรรมการเกษตร ฯลฯ ณ อาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มก. ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 

เรียนเชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรม เรื่อง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ๔ ธรรม ประจำใจ
โดยพระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐–๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารนิทรรศการและสำนักงาน
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
กำหนดการ
 

ขอเชิญร่วมงาน
Kaset Music Fair: วัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กำหนดการ
 

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ เรื่อง
ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แบบตอบรับ
 

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ เรื่อง
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แบบตอบรับ
 
ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
หน้าที่ ๑ พิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ เรื่อง พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน
หน้าที่ ๒ พิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทในอาเซียน
 

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการเรื่อง
ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
ชมการสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทดำ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 
ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
หน้าที่ ๑ พิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
 

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการเรื่อง
ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน
ชมการสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทดำ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๖
หน้าที่ ๑ พิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน
 

อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ได้รับเชิญจาก The Museum of Cultures of Vietnam’s Ethnic Groups ที่ Thai Nguyen ประเทศเวียดนาม ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปจัดแสดงนิทรรศการและเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไท ในงาน
The International Symposium on ASEAN Traditional Textiles
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2556
 

โครงการอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สพวก.
26 กุมภาพันธ์ 2556

 

Top
 ขอเชิญสั่งซื้อ
บัตรอวยพรภาพเขียนสี
ฝีมือศิลปินแห่งชาติ
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต