นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 21 คน
เข้าชมสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ...

คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
นำคณะจากรัฐบาลประเทศภูฐาน จำนวน 9 คน
เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ...

โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 18 คน
ทัศนศึกษา ได้เรียนรู้ในเรื่อง "การแต่งกายของชาวไทยและอาเซียน"
   ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555..

  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติ
จาก Utah State University, Louisiana State University
และ Lowa State University
เข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555...

  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรและนิสิตชาวลาว
จากโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
เข้าเยี่ยมและดูงาน ในวันที่ 1 มีนาคม 2555...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ...

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ชั้นปีที่ 3 จำนวน 63 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ...

โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 25 คน
ทัศนศึกษาเรื่อง
"ผ้าไทยที่ย้อมสีผ้าจากธรรมชาติและพรรณไม้ที่ใช้ย้อมสีผ้า"
  

 
................................................

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ
Channel News Asia ประเทศสิงคโปร์ ถ่ายทำ “พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไท
เทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี” เพื่อผลิตสารคดี ...