--นิทรรศการออนไลน์--
 
นิทรรศการ
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
   


 
นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก." ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--