สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์ไทย

วันที่ ๑๙ กันยายน เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย โดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด “หอคองคอเดีย” อันเป็นอาคารในเขตพระบรมมหาราชวังที่ใช้จัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ ให้มหาชนชม (๑๙ กันยายน ๒๔๑๗) เป็นวันประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้การเปิดพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๑ พรรษาของพระองค์

หอคองคอเดีย ต่อมาเรียกว่า ศาลาสหทัยสมาคม ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของไทย
 
นายเฮนรี อาลาบาสเตอร์ (ต้นตระกูลเศวตศิลา) ที่ปรึกษาใหญ่ชาวอังกฤษ ผู้ที่ชาวเกษตรอาจรู้จักดีว่ามีบทบาทสำคัญในการศึกษาสาขาวนศาสตร์ ก็เป็นคนสำคัญยิ่งต่อการริเริ่มงานพิพิธภัณฑ์ในครั้งนั้นด้วย
 
จนถึงพุทธศักราช ๒๕๔๔ งานพิพิธภัณฑ์ได้รับการสืบสานมาแล้ว ๑๒๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ ครบ ๑๔๐ ปี) งานพิพิธภัณฑ์ได้ขยายขอบข่ายเนื้อหาออกครอบคลุมหลากหลายเรื่อง จากเจ้านายสู่ชนสามัญ แผ่กว้างออกไปครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ทั้งวัง วัด สถานศึกษาและบ้านเรือน

งานพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา กล่าวกันว่าเริ่มใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อกรมทรัพยากรธรณีนำเอาตัวอย่างหินและแร่ไปตั้งแสดงเป็นอุปกรณ์การศึกษาให้แก่แผนกธรณีวิทยาและเหมืองแร่ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันงานพิพิธภัณฑ์ แพร่หลายไปสู่สถานศึกษาระดับโรงเรียนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยในพื้นถิ่นของตนในแนวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

 
ดูเพิ่มเติม : หอคองคอเดีย
เฮนรี อาลาบาศเตอร์
 
 

สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์ไทย
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก."
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

 
 
เอกสารอ้างอิง : จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
 

copyright © 2015 --jameekorn.y@ku.th--