โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรื่อง ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
จัดโดย สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บทความเอกสารประกอบการสัมมนา

การแรกนาของชาวไทลื้อ
ผศ.บุญถิ่น อินดาฤทธิ์

การแฮะนาของชาวไตดำ
ขวัญยืน ทองดอนจุย

จากต้นกำเนิดพิธีแรกนาขวัญ ๕,๐๐๐ ปี
สู่ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน

อาจารย์อรไท ผลดี

ประเพณีแฮกนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทครั่ง
นายสัตวแพทย์ปรีชา คงคะสุวัณณะ

ประเพณีแฮกนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทแดง
นายสัตวแพทย์ปรีชา คงคะสุวัณณะ

พิธีแรกนาของชาวไทใหญ่
ศิริพงษ์ วงศ์ไชย

แรกนา
อาพัสตร์ ทองแป้น

แฮกนา (แรกนาขวัญ) ไตลื้อ
พระครูสุทินนันทธรรม