เกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑ์

ผู้บริหาร

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 
 
 
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีดังนี้

  1. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล
2. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล
3. รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์
4. อาจารย์อรไท ผลดี
5. อาจารย์อรไท ผลดี
6. ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
3 มกราคม 2537-12 มกราคม 2541
13 มกราคม 2541-12 มกราคม 2545
13 มกราคม 2545-12 มกราคม 2549
13 มกราคม 2549-12 มกราคม 2453
13 มกราคม 2553-12 มกราคม 2457
13 มกราคม 2557-ปัจจุบัน