Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่งคือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ได้ดำเนินการพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปในวงกว้าง 

 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด นาฏศิลป์ไทย จำนวน ๔ ภาพ คือ
นางบุษบาแต่งองค์ อิเหนาคำนึงถึงบุษบา พระสังข์ทองกับนางรจนา พระลอเข้าสวน
 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับดอกไม้ จำนวน ๔ ภาพ คือ
ช้องนาง ทัดดอกโมก พวงชมพู ร้อยมาลัย

 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด สีสันพัสตราภรณ์ไทย จำนวน ๔ ภาพ คือ
แสนคำนึง น้ำปรุง สุดสงวน และ รำพึง อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗
สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ คัดสรรบทประพันธ์จากกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับเครื่องดนตรี จำนวน ๔ ภาพ คือ
“หญิงไทยกับจะเข้” (พ.ศ. ๒๕๒๗) “ซอสามสาย” (พ.ศ. ๒๕๔๓) “นางอัปสรเล่นพิณ” (พ.ศ. ๒๕๒๓) และ
“นางอัปสรดีดกระจับปี่” (พ.ศ. ๒๕๒๒)
สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรบทประพันธ์จากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ และพระอภัยมณีคำกลอน ของสุนทรภู่ มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับวัฒนธรรม จำนวน ๔ ภาพ คือ
เครื่องประทิ่น ร้อยมาลัย บัวบูชา และ ตะลุ่มหมาก อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕
สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรบทประพันธ์จากกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร และลิลิตพระลอ มาประกอบภาพดังกล่าว


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด นาฏดุริยางคศิลป์ไทย จำนวน ๔ ภาพ คือ
ภาพจันทกินรี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทละครเรื่องจันทกินรี ตอนท้าวพรหมทัตชมโฉมนางจันทกินรี
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย, ภาพมโนห์รา ตอนแต่งองค์ จากเรื่องนางมโนห์รา, ภาพพราหมณ์เกศสุริยง ในเพลงฉุยฉาย ตอนชมดง จากเรื่องสุวรรณหงส์ และภาพกามเทพ จากเพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน” อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๑

 


สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่..สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก. วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 02 942 8711-2 สายใน มก. 1078 โทรสาร 02 942 8680

Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร