สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่ง คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ได้ดำเนินการพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปในวงกว้าง 

Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด นาฏศิลป์ไทย จำนวน ๔ ภาพ คือ
จนางบุษบาแต่งองค์ อิเหนาคำนึงถึงบุษบา พระสังข์ทองกับนางรจนา พระลอเข้าสวน


ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับดอกไม้ จำนวน ๔ ภาพ คือ
ช้องนาง ทัดดอกโมก พวงชมพู ร้อยมาลัย


ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด สีสันพัสตราภรณ์ไทย จำนวน ๔ ภาพ คือ
แสนคำนึง น้ำปรุง สุดสงวน และ รำพึง
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร คัดสรรบทประพันธ์
จากกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับเครื่องดนตรี จำนวน ๔ ภาพ คือ
“หญิงไทยกับจะเข้” (พ.ศ. ๒๕๒๗) “ซอสามสาย” (พ.ศ. ๒๕๔๓)
“นางอัปสรเล่นพิณ” (พ.ศ. ๒๕๒๓) และ “นางอัปสรดีดกระจับปี่”
(พ.ศ. ๒๕๒๒)


สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรบทประพันธ์จากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ และพระอภัยมณีคำกลอน ของสุนทรภู่ มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับวัฒนธรรม จำนวน ๔ ภาพ คือ
เครื่องประทิ่น ร้อยมาลัย บัวบูชา และ ตะลุ่มหมาก
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕


สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรบทประพันธ์จากกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร และลิลิตพระลอ มาประกอบภาพดังกล่าว


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด นาฏดุริยางคศิลป์ไทย จำนวน ๔ ภาพ คือ
ภาพจันทกินรี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทละครเรื่องจันทกินรี
ตอนท้าวพรหมทัตชมโฉมนางจันทกินรี
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย,
ภาพมโนห์รา ตอนแต่งองค์ จากเรื่องนางมโนห์รา,
ภาพพราหมณ์เกศสุริยง ในเพลงฉุยฉาย ตอนชมดง จากเรื่องสุวรรณหงส์
และภาพกามเทพ จากเพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน”
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๑


สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่..
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02 942 8712 ต่อ 127 โทรสาร 02 942 8680 สายใน มก. 1078

Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร