เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา
ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ “อุทยานพรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อุทยานพรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อยู่บริเวณบุษบกมาลาประดิษฐาน พระนามาภิไธยย่อ “สธ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการประพันธ์เพลงชมพรรณไม้ไทยไว้เป็นจำนวนมาก
อาทิ ตับชมสวนขวัญ มีเพลงดอกไม้ไทร ดอกไม้ไพร และดอกไม้ร่วง เพลงเต่ากินผักบุ้ง ๒ ชั้น เพลงปลาทอง เถา เพลงอาทิตย์ชิงดวง และเพลงน้ำลอดใต้ทรายดังนี้


 
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th