พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 2 เมษายน 2551

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทสมัยก่อนประวัติศาสตร์


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th