พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลื้อ


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th