พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556

ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน

 
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th