พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555

ประเพณีสงกรานต์แห่งอาณาจักรล้านช้าง


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th