พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th