พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554

พิพิธภัณฑ์พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th