นิทรรศการ  ปัจจุบันไม่ได้จัดแสดงแล้วพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไท

การแต่งกายของชนเผ่าไท

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทในประเพณีแต่งงาน

พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของชนเผ่าไท

พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท

นิทรรศการ "ข้าวของพ่อ รวมพลังข้าวของแผ่นดิน"

นิทรรศการ ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556

ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556

ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556

ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

ประเพณีสงกรานต์แห่งอาณาจักรล้านช้าง
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์อาหารจากข้าวในพิธีกรรมของชนเผ่าไท
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

พิพิธภัณฑ์พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักรล้านนา
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลื้อ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของชนเผ่าไท
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทในประเพณีแต่งงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไท
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 2 เมษายน 2551

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทเทิดไท้ ๗๒ พรรษา มหาราชินี
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2547

นิทรรศการ "ข้าวของพ่อ รวมพลังข้าวของแผ่นดิน"
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2548นิทรรศการกลางแจ้ง  ปัจจุบันไม่ได้จัดแสดงแล้ว


อุทยานผักพื้นบ้านในวิถีไท
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556

อุทยานพืชถิ่นเดียวของไทย
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556

อุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556

สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2545 (วันพืชมงคล)

อุทยานพรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2546

อุทยานพรรณพืชให้สีย้อมผ้าของชนเผ่าไท
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

อุทยานข้าวไทย