Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  

วัฒนธรรมการเกษตร

บทความโดย ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

พืชไร่


เลียงข้าว...การเตรียมการเพื่อจัดเก็บรักษารวงข้าวของชาวปักษ์ใต้

เครื่องมือเกี่ยวข้าวถ้าไม่ใช้เคียว...มีอย่างอื่นอีกไหม?

กระบอกหนำ.....เครื่องมือหยดข้าวไร่ของชาวปักษ์ใต้

พืชสวน


จำดะ...ผลไม้กลิ่นแรง เครือญาติขนุน

พืชผัก


เห็ดหลินจือ: ยาอายุวัฒนะของชาวจีนและญี่ปุ่น

บัวหิมะ...รู้ชื่อแต่ไม่รู้ต้น

ป่าไม้


ความหลากชนิดของพรรณไม้ให้ยางรัก

ลาน : พืชสืบสานวิถีชีวิตไทย

น้ำมันยาง...เชื้อเพลิงที่ถูกลืม

ประมง


ปลาดาบ (Oarfish)…ปลาประหลาดนำไปสู่จินตนาการแห่งนาคในลุ่มลำน้ำโขง

สิ่งทอและหัตถกรรม


คราม: สีธรรมชาติจากต้นถั่ว ใช้ย้อมฝ้ายไหม

สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท

วิวัฒนาการ

  ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑสถาน