สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคีสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิพิธภัณฑ์
เพื่อแสดงวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมเกษตรกรรม ตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน
ในระหว่างการเตรียมการสำนักพิพิธภัณฑ์ฯได้จัดนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้อ
ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ที่ชั้นล่างอาคารสำนักงานและนิทรรศการ มีศูนย์ข้อมูลให้บริการ ตอบคำถาม สืบค้นเรื่องราวเนื่องด้วยประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
และมีห้องโถงสำหรับจัดนิทรรศการชั่วคราว

นอกจากนี้ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การแสดงทุกรูปแบบ การจัดพิมพ์บัตรอวยพร และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชื่อว่า "วัฒนธรรมสัญจร"