หน้าหลัก 

เกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์ พันธกิจ ภารกิจ
ที่ตั้ง
ผู้บริหาร
นำชมสำนักพิพิธภัณฑ์
งานประกันคุณภาพ

นิทรรศการ

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทสมัยก่อนประวัติศาสตร์
การแต่งกายของชนเผ่าไท
วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทในประเพณีแต่งงาน
เครื่องดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของชนเผ่าไท
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท
"ข้าวของพ่อ รวมพลังข้าวของแผ่นดิน"

อุทยานผักพื้นบ้านในวิถีไท
อุทยานพืชถิ่นเดียวของไทย
อุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย
สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
อุทยานพรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อุทยานพรรณพืชให้สีย้อมผ้าของชนเผ่าไท
อุทยานข้าวไทย

ศูนย์ข้อมูล

  บอกต่อ
รายการหนังสือ/วารสาร
เอกสารประกอบการสัมมนา/โครงการ
บทความ (จดหมายข่าว)
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสัญจร

วัฒนธรรมการเกษตร

  พืชไร่
พืชสวน
พืชผัก
ป่าไม้
ประมง
สิ่งทอและหัตถกรรม
วิวัฒนาการ

ข่าวและกิจกรรม 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม
โครงการ l กิจกรรม
สื่อมวลชนแนะนำสำนักพิพิธภัณฑ์
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
นำชมสำนักพิพิธภัณฑ์

ติดต่องาน l บุคลากร

   
    
 


 
วันที่บันทึก 14/07/2014