ต้นพระศรีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

๑. พระพุทธตัณหังกร
๒. พระพุทธเมธังกร
๓. พระพุทธสรณังกร
๔. พระพุทธทีปังกร
๕. พระพุทธโกณฑัญญะ
๖. พระพุทธมงคละ
๗. พระพุทธสุมนะ
๘. พระพุทธเรวตะ
๙. พระพุทธโสภิตะ
๑๐. พระพุทธอโนมทัสสี
๑๑. พระพุทธปทุมะ
๑๒. พระพุทธนารทะ
๑๓. พระพุทธปทุมุตตระ
๑๔. พระพุทธสุเมธะ
๑๕. พระพุทธสุชาตะ
๑๖. พระพุทธปิยทัสสี
๑๗. พระพุทธอัตถทัสสี
๑๘. พระพุทธธัมมทัสสี
๑๙. พระพุทธสิทธัตถะ
๒๐. พระพุทธติสสะ
๒๑. พระพุทธปุสสะ
๒๒. พระพุทธวิปัสสี
๒๓. พระพุทธสิขี
๒๔. พระพุทธเวสสภู
๒๕. พระพุทธกกุสันธะ
๒๖. พระพุทธโกนาคมนะ
๒๗. พระพุทธกัสสปะ
๒๘. พระพุทธโคตมะ

กัณณิการ์อินเดีย
(Pterospermum acerifolium Willd.)
สัตบรรณ (ตีนเป็ด)
ทองกวาว
แคฝอย
เลียบ
ขานาง
กระทิง, บุนนาค
กระทิง, บุนนาค
กระทิง, บุนนาค
กระทิง, บุนนาค
รกฟ้า
อ้อยช้าง, เพกา
อ้อยช้าง, เพกา
สน
สะเดา
ไผ่ใหญ่
กุ่ม
จำปา
มะกล่ำหลวง, มะพลับ
กัณณิการ์อินเดีย
ประดู่ลาย
มะขามป้อม
แคฝอย
มะม่วงปา, กุ่มบก
สาละ, ส้านหลวง
ซึก
มะเดื่อ
นิโครธ (ไทร)
โพธิ
ทองกวาว
(Buteamonosperma(Lam.) Taub.)
นาคพฤกษ์หรือกระทิง
(Calophyllum inophyllum L.)
สะเดาอินเดีย
(Azadirachta indica A. Juss.)

 พรรณไม้สมัยพุทธกาลจากพุทธประวัติ

ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ คือ
สาละอินเดีย มณฑา

ตอนเจ้าชายสิทธัตถะในปฐมวัย คือ หว้า

ตอนทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา คือ มะม่วง
ชมพูพฤกษ์ หรือ หว้า


ตอนการบูชาพระพุทธองค์ คือ นิโครธ

ตอนตรัสรู้ คือ พระศรีมหาโพธิ์ กุสะ

ตอนพระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุข
ในสถานที่ ๗ แห่ง เรียกว่า สัตตมหาสถาน
ประทับอยู่แห่งละ ๑ สัปดาห์ คือ

อัชปาลนิโครธ (ไม้นิโครธ)
มุจลินทพฤกษ์ (ไม้จิก)
ราชายตนพฤกษ์ (ไม้เกด)


ตอนพระพุทธองค์เสด็จไปตำบลอุรุเวลา
แขวงเมืองราชคฤห์ คือ
กุ่ม

ตอนยมกปาฏิหารย์ คือ
คัณฑามพฤกษ์ (มะม่วง)

ตอนพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน
คือ
สาละอินเดีย มณฑา
นิโครธ
(Ficus Benghalensis L.)

หว้า

(Syzygium cumini(l.) Skeels)
สาละอินเดีย
(Shorea robusta C.F. Gaertn)
สารภี
(Mammea siamensis Kosterm.)

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th