http://www.oamc.ku.ac.th
 
เกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑ์ 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีปณิธานในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร เผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นรากฐานให้สังคมไทยก้าวไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง
 

วิสัยทัศน์

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย
 

พันธกิจ

1. เสนอมิติใหม่ของระบบพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิวัฒนาการการเกษตรของประเทศไทยในรูปแบบ ของมรดกวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ความคิดและความเพลิดเพลิน
 
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิวัฒนาการการเกษตรที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ องค์ความรู้ และประวัติศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษาบุคลากร และประชาชนทั่วไป
 
4. แสวงหาแหล่งสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ จากเครือข่ายแหล่งทุนภายนอก
 
5. เชื่อมโยงองค์ความรู้จากฐานข้อมูลของสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการ เกษตรสู่ระดับภูมิภาคนานาชาติและสากลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
6. เสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์นิสิต-นักศึกษา และบุคลากรในทุก ๆ คณะ / สำนัก และสถาบัน ให้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นหนึ่งในสี่ของ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
 

ภารกิจหลัก

1. เสนอมิติใหม่ของระบบพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการการเกษตรของประเทศไทยในรูปแบบของมรดกวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ ความคิด และความเพลิดเพลิน
 
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมในด้านวิชาการ องค์ความรู้ และประวัติศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
 

ภารกิจรอง

ให้บริการอาคารและสถานที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ